Dodatki

Dodatki do olejów, benzyny czy diesla

Dodatki

Oleje

Oleje silnikowe, przekładniowe oraz do skrzyń automatycznych.

Oleje

Płyny

Płyny do układów wspomagania, hamulcowe oraz chłodnicze.

Płyny

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Sprzedający - Tomasz Wiśniewski , prowadzący działalność pod firmą „Tomasz Wiśniewski Czarne Paliwo”, ul. Cupiała 44B, 41-300 Dąbrowa Górnicza, numer NIP: 6292299373, Numer regon: 243677591;

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.czarnepaliwo.pl;

4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.czarnepaliwo.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Tomaszem Wiśniewskim Czarne Paliwo a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

8. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U.2014.121 tj.);

9. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827);

10. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 tj.)

11. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 tj.).

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.czarnepaliw.pl.

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep internetowy, działający pod adresem www.czarnepaliwo.pl, prowadzony jest przez Tomasza Wiśniewskiego (dalej jako: Sprzedający):

Tomasz Wiśniewski Czarne Paliwo, ul. Cupiała 44B, 41-300 Dąbrowa Górnicza
Numer NIP: 6292299373, Numer regon: 243677591
Numer rachunku bankowego w ING Banku Śląskim S.A.: 40 1050 1269 1000 0092 3984 2140
Adres biura Sprzedającego oraz do korespondencji:
Tomasz Wiśniewski Czarne Paliwo
ul. Cupiała 44B
41-300 Dąbrowa Górnicza
Numer telefonu: +48 607 993 795
e-mail: biuro@czarnepaliwo.pl

Sprzedający jest Autoryzowanym Sprzedawcą produktów marki Archoil w Polsce:

http://archoil.pl/dilerzy/

Sprzedający jest Autoryzowanym Dystrybutorem produktów marki Penrite w Polsce:

http://www.penrite.pl/gdzie-kupic

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

 • a.) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego,
 • b.) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
 • c.) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

 • a.) aktualna wersja przeglądarki internetowej,

2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Sprzedający zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.8. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Klient przyjmuje do wiadomości, że sprzedaż towarów odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3.2. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe po dodaniu Towarów do koszyka a następnie złożeniu Zamówienia z podaniem wymaganych danych.

3.3. Złożenie Zamówienia następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie kolejnych etapów zamówienia, udostępnianych przez sklep jako kolejnych kroków.

3.4. Warunkiem złożenia Zamówienia jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz dobrowolne podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

 • a.) składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedającego danych niezbędnych do realizacji i obsługi Zamówienia.

3.5. Sprzedający może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

 • a.) podał w trakcie składania Zamówienia w Sklepie Internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
 • b.) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu Internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu Internetowego,
 • c.) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedającego za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sprzedającego.

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, nie może składać kolejnych Zamówień bez uprzedniej zgody Sprzedającego.

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

 • a.) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 • b.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 • c.) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
 • d.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sprzedającego,
 • e.) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
 • f.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.czarnepaliwo.pl/sklep , dokonać wyboru towaru i jego ilości, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Potwierdzam zamówienie” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

 • a.) przedmiotu Zamówienia,
 • b.) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy,
 • c.) wybranej metody płatności,
 • d.) wybranego sposobu dostawy,
 • e.) czasu dostawy,

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Potwierdzam zamówienie”.

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedającym Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.8. Umowę traktuje się za zawartą z chwilą złożenia Zamówienia.

4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

V. Dostawa

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się transportem własnym lub przesyłką kurierską. Koszty dostawy wynoszą 16 zł dla przesyłek krajowych o wadze do 30 kg. Wybranie opcji dostawy za pobraniem skutkuje doliczeniem do kosztu przesyłki kwoty 5 zł. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

5.3. Termin realizacji dostawy wynosi na ogół od 2 do 3 dni roboczych licząc od dnia uiszczenia ceny przez Klienta lub od dnia złożenia Zamówienia przez Klienta w przypadku płatności za pobraniem.

5.4. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez przekazanie paragonu lub faktury VAT.

5.5. Aby otrzymać fakturę VAT klient powinien podać dane niezbędne do jej wystawienia, w tym numer NIP w polu umożliwiającym pozostawienie komentarza do zamówienia.

VI. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (w wysokości stawki 23%). Ceny Towarów nie zawierają kosztów dostawy.

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

 • a.) przelewem na numer konta bankowego nr 40 1050 1269 1000 0092 3984 2140 (towar jest wysyłany po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedającego),
 • b.) gotówką do rąk pracownika firmy kurierskiej (za pobraniem),
 • c.) gotówką przy odbiorze osobistym po wcześniejszym ustaleniu możliwości z obsługą sklepu www.czarnepaliwo.pl.

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

7.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres biura Sprzedającego podany w niniejszym Regulaminie.

7.2. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia stanowiącego załącznik nr 2 Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

7.3. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

7.4. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w odniesieniu do umowy:

 • a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • d) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • e) w której Klient wyraźnie żądał, aby Sprzedający do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Klientowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

7.5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres:

Tomasz Wiśniewski Czarne Paliwo
Ul. Cupiała 44B
41-300 Dąbrowa Górnicza
Tel. 607 993 795

7.6. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

7.7. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

7.8. Sprzedający zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie. Zwrot ten nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Sprzedający zastrzega sobie możliwość wstrzymania się ze zwrotem otrzymanej płatności do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1. Obowiązkiem Sprzedającego jest dostarczenie rzeczy bez wad.

8.2. Sprzedający odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta.

8.3. Towar, który został zniszczony wskutek niewłaściwej eksploatacji, uległ normalnemu zużyciu bądź został przypadkowo zniszczony po przejściu odpowiedzialności na kupującego, nie podlega reklamacji.

8.4. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru na skutek korzystania z niego w sposób wykraczający poza czynności konieczne do stwierdzenia jego cech.

8.5. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres biuro@czarnepaliwo.pl . Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. Sprzedający podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedającego o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie lub mailowo na adresy do korespondencji wskazane w Regulaminie.

9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

9.5. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

9.6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za:

 • a) szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Klienta z Serwisu;
 • b) problemy w funkcjonowaniu Serwisu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Sprzedający przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej;
 • c) przerwy w świadczeniu usług zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Serwisu;
 • d) utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Serwisu;
 • e) opóźnienia w realizacji Zamówienia wynikające z niewłaściwego dokonania Płatności, w tym wynikające z nieprawidłowego lub niekompletnego podania przez Klienta danych, które umożliwiają zrealizowanie Płatności w formie przedpłaty.
 • f) Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędny wybór towaru przez Klienta, chyba że błąd leży po stronie Serwisu. W takim przypadku Klient powinien zgłosić reklamację w sposób określony w tym rozdziale.

X. Postanowienia końcowe

10.1. Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie oraz na stronie www.czarnepaliwo.pl. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail o zmianie Regulaminu.

10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

10.3. Klient będący konsumentem w rozumieniu przepisu art. 221 Kodeksu Cywilnego ma możliwość skorzystania ze wskazanym niżej pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 • a) Rzecznicy konsumentów – działają w każdym powiecie i mieście na prawach powiatu. Możliwość uzyskania bezpłatnej porady lub informacji prawnej w sprawach dotyczących każdego rodzaju sporu ze Sprzedającym - bez względu na miejsce siedziby przedsiębiorcy;
 • b) Organizacje konsumenckie - Federacja Konsumentów oraz Stowarzyszenie Konsumentów Polskich
 • c) Stały polubowny sąd konsumencki działający przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej (WIIH) i przy ich oddziałach zamiejscowych. Do rozpatrzenia sprawy niezbędna jest zgoda obu stron sporu;
 • d) Mediacja przy WIIH – niezbędna jest zgoda obu stron sporu.

10.4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedającego.

10.5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy innych ustaw wymienionych w Rozdziale I pkt 8-11.

10.6. Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna z akceptacją Polityki Prywatności. Brak akceptacji Polityki Prywatności uniemożliwia korzystnie ze Sklepu i składanie Zamówień.

Wzór formularza odstąpienia od Umowy sprzedaży.

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

- Adresat (Tomasz Wiśniewski , prowadzący działalność pod firmą „Tomasz Wiśniewski Czarne Paliwo”, ul. Cupiała 44B, 41-300 Dąbrowa Górnicza)
- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
- Adres konsumenta(-ów)
- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
- Data